Co to jest?
CentrumKredytowe.pl to platforma umożliwiająca publikację pytań z dziedziny szeroko pojętych finansów. Na zadane pytania użytkownicy uzyskują odpowiedź od innych użytkowników.

Jak zadać pytanie?
Kliknij w link zadaj pytanie, który znajduje się w różnych częściach strony.

Kiedy uzyskam odpowiedź?
Platforma bazuje na użytkownikach i to od nich zależy, na które pytania oraz kiedy zostaną udzielone odpowiedzi.

Jak spisać umowę pożyczki osoby prywatne?

Na co zwrócić szczególnie uwagę i jak dokładnie napisać umowę pożyczki między dwoma prywatnymi osobami, aby po pierwsze była prawomocna, a po drugie, aby nie było żadnych niejasności? Nie wszystkie gotowce w sieci są dobre i godne zapożyczenia, dlatego lepiej spytać gdzieś, gdzie będzie sprawdzona informacja i będzie można ja wykorzystać.

 

pytanie zadane 1 grudnia 2013 przez użytkownika auxilium (14,580)

1 odpowiedź

 

 

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

 

W dniu ................. w .............................. pomiędzy .........................................., zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ........................................... zwanym dalej Pożyczkodawcą
a ................................... zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ............................... zwanym dalej Pożyczkobiorcą została zawarta następująca umowa:

 

Par.1

 

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ...................... zł (słownie złotych

 

............................................................... ) na okres od ..................... do................... Pożyczkobiorca

 

zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości .........% w stosunku miesięcznym/rocznym *),

 

łącznie ....... % co stanowi łącznie zł ................. słownie zł ...................................................................

 

 

Par.2

 

Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

 

Par.3

 

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie terminu określonego w Par.1.

Par.4

 

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.

 

Par.5

 

Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu Stron.

Par. 6

 

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości .........% dziennie.

 

Par. 7

 

Podatek od czynności cywilno - prawnych strony opłacą po połowie / opłaci ................... *)

 

Par. 8

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Par. 9

 

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................

 

 

 

Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

 

 

 

Pożyczkodawca                                                          Pożyczkobiorca

 

 

odpowiedź 2 grudnia 2013 przez użytkownika Qwerty (15,050)

Podobne pytania

1 odpowiedź
pytanie zadane 1 grudnia 2013 przez użytkownika auxilium (14,580)
1 odpowiedź
pytanie zadane 19 listopada 2013 przez użytkownika auxilium (14,580)
1 odpowiedź
1 odpowiedź
1 odpowiedź
pytanie zadane 15 września 2013 przez użytkownika Kamson (40,100)
...